همایش ملی توربین گاز- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 دی ماه 1396

تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات : 25 دی ماه 1396

تاریخ برگزاری همایش :17 و 18 یهمن  ماه 1396
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی توربین گاز:
http://gtc.iust.ac.ir/find.php?item=1.90.20.fa
برگشت به اصل مطلب