همایش ملی توربین گاز- پست الکترونیک
آدرس ایمیل کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی توربین گاز:
http://gtc.iust.ac.ir/find.php?item=1.85.24.fa
برگشت به اصل مطلب