همایش ملی توربین گاز- حامیان
حامیان همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • پژوهشکده توربین  گاز​​

  • شرکت توربوکمپرسورنفت

  • شرکت ملی گاز ایران

  • گروه مپنا-توگا

     

نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی توربین گاز:
http://gtc.iust.ac.ir/find.php?item=1.62.13.fa
برگشت به اصل مطلب